غدیر و اثبات ولایت

01:43:12
543 0
آیت الله قزوینی آیا پیغمبر از ابلاغ می ترسدی؟؟؟8 سال پیش
01:52:44
560 0
آیت الله قزوینی حدیث غدیر در صحیح مسلم8 سال پیش
02:05:23
524 0
آیت الله قزوینی كثرت روات دليل بر صحت حديث غدير 8 سال پیش
01:59:29
540 0
آیت الله قزوینی شكايت جيش يمن در غدير8 سال پیش
01:57:57
538 0
آیت الله قزوینی محوریت غدیر خم 18 سال پیش
02:02:58
519 0
آیت الله قزوینی محوریت غدیر خم 28 سال پیش
01:54:54
475 0
آیت الله قزوینی محوریت غدیر خم 38 سال پیش
01:54:53
492 0
آیت الله قزوینی محوریت غدیرخم 48 سال پیش
03:01:30
704 0
قزوینی_یزدانی_ابوالقاسمی ویژه برنامه آفتاب غدیر8 سال پیش
02:57:02
552 0
آیت الله قزوینی شبهات وارده بر غدیر خم8 سال پیش
02:54:07
578 0
قزوینی_ابوالقاسمی_یزدانی ویژه برنامه غدیر8 سال پیش
03:00:06
562 0
قزوینی_عباسی_روستایی ویژه نامه غدیر8 سال پیش
03:02:59
648 0
استاد یزدانی _ استاد ابوالقاسمی ویژه نامه غدیر8 سال پیش
02:54:58
544 0
ویژه نامه غدیر با حضور چهار استاد8 سال پیش
02:59:25
571 0
آیت الله قزوینی_استاد ابوالقاسمی ویژه نامه غدیر8 سال پیش
02:51:14
586 0
وِیژه نامه غدیر قزوینی روستایی عباسی8 سال پیش